กติกาเรือแคนู / เรือคายัค ทั่วไป

 

กติกาเรือแคนู
กติกาเรือแคนู

 

1. วัตถุประสงค์ (Aim) [GR]
   1.1 วัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาแคนูสปรินท์ (Canoe Sprint) คือ เพื่อให้ประชาชนได้แข่งขันพายเรือคยัคและเรือแคนูในเส้นทางปลอดสิ่งกีดขวางโดยใช้เวลาน้อยที่สุดตามกติกาการแข่งขัน


2. การแข่งขันระดับนานาชาติ (International Competitions) [GR]
   2.1 การแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ โดยการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นโดยการดูแลของสหพันธ์แห่งชาติหรือสโมสรจะถือว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติหากได้มีการเชิญชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขัน
   2.2 การแข่งต้องอยู่ในความดูแลหรือบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองซึ่งมีการ์ดเจ้าหน้าที่สหพันธ์แคนูสปรินท์นานาชาติรับรอง
   2.3 มีบางการแข่งขันนานาชาติที่ถูกบันทึกในปฏิทินการแข่งขันและไม่ได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขัน (ยกเว้นโดยผู้จัดการแข่งขัน)
   2.4 การแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติมี 3 ประเภท ดังนี้
     1. เวิลด์แชมป์ เปี้ยนชิพรุ่นทั่วไป 
     2. เวิลด์แชมป์ เปี้ยนชิพรุ่นเยาวชนและอายุไม่เกิน 23 ปี 
     3. เวิลด์คัพ 
   2.5 การแข่งขันพายเรือแคนูในการแข่งขันแบบผสมและชิงแชมป์ ภายในภาคพื้นทวีปและท้องถิ่นจะต้องอยู่ในความดูแลภายใต้กติกาของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติและกฎข้อบังคับของเวิลด์แชมป์ เปี้ยนชิพอันเกี่ยวกับกฎระเบียบปฏิบัตินั้นสําหรับกฎระเบียบในการแข่งขันโอลิมปิ คเกมส์ก็จะถูกนํามาปรับใช้ในการแข่งขันในการจัดการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันพายเรือแคนูแบบผสมในระดับโลกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติและสําหรับระดับภาคพื้นทวีปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์เรือแคนูแห่งภาคพื้นทวีป
   2.6 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่และเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆ


3.ผ้เข้าแข่งขัน (Competitors) [GR]
   3.1 สมาชิกสโมสรหรือสหพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติเท่านั้นที่มีสิทธิyเข้าร่วมในการแข่งขันนานาชาติ
   3.2 ผู้เข้าแข่งขันได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ แต่ในแต่ละการแข่งขันเขาหรือเธอจะต้องได้รับการอนุญาตจากสหพันธ์แห่งชาติเสียก่อน
   3.3 ผู้เข้าแข่งขันอาจเข้าร่วมในนามของสหพันธ์ต่างชาติที่เขาหรือเธอพํานักอยู่ได้ ถ้าได้รับอนุญาตโดยสหพันธ์ของประเทศต้นกําเนิด และจะต้องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 30 8 พฤศจิกายน ก่อนปี การแข่งขันโดยยื่นเอกสารต่อสํานักงานใหญ่สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติและสําเนาเอกสารถึงประธานคณะกรรมการการแข่งขันเรือแคนูสปรินท์ และถ้าหากต้องการเปลี่ยนไปแข่งขันโดยสังกัดสหพันธ์ของประเทศต้ นกําเนิดตนก็ควรแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงโดยดําเนินการยื่นเอกสารเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น
   3.4 ถ้าเขาหรือเธอพํานักอยู่ในต่างประเทศนั้นๆเป็ นเวลา 2 ปี หรือมากกว่า ก็ไม่จําเป็ นต้องมีการรับรองเรื่องสหพันธ์ประเทศต้นกําเนิดของเขาหรือเธอ
   3.5 ผู้แข่งขันไม่สามารถเข้าแข่งขันกีฬาพายเรือแคนูโดยสังกัดมากกว่าหนึ่งสหพันธ์ในละปีปฏิทินการแข่งขัน แต่กฎข้อบังคับนี้อาจอนุโลมได้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นไม่ได้พํานักอยู่ในประเทศต้นกําเนิดเนื่องจากการสมรสและไปพํานักอยู่ต่างประเทศ ดังนั้นจึงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยสังกัดสหพันธ์อื่นได้โดยไม่ต้องรอให้ถึง 2 ปี
   3.6 ปี แรกที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถแข่งขันประเภทจูเนียร์ได้ คือ เมื่ออายุ 15 ปี บริบูรณ์ และปีสุดท้ายที่เขาหรือเธอสามารถแข่งขันรุ่นจูเนียร์ได้ คือ เมื่ออายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ปี สุดท้ายที่เขาหรือเธอสามารถแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้ คือ ปี ที่มีอายุครบ 23 ปี บริบูรณ์
   3.7 ผู้แข่งขันสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นในปี ที่เขาหรือเธอมีอายุถึงเกณฑ์อายุตํ่าสุดที่ถูกกําหนดไว้สําหรับการแข่งขันประเภทนั้น เช่น ประเภทอายุ 35-39 ปี ผู้ที่อายุจะครบ 35 ปีบริบูรณ์ในปีนั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในรุ่นนั้นๆ ในการแข่งขันประเภท K2/C2 หรือ K4/C4 อายุเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันจะถูกใช้พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์การแข่งขันประเภทใด
   3.8 แต่ละสหพันธ์แห่งชาติจะต้องแน่ใจว่าผู้เข้าแข่งขันในนามของสหพันธ์เป็ นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงพอที่จะเข้าแข่งขันในระดับนั้นๆได้ จะต้องมั่นใจในตัวผู้แข่งขันแต่ละคนและการแข่งขันเป็ นทีม และมีการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน เมื่อมีอุบัติเหตุต้องมีการดูแลรักษาหรือชดเชยครอบคลุมโดยประกัน ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ


4. ปฏิทินการแข่งขันนานาชาติ (International Competition Calendar) [GR] ปฏิทินการแข่งขันนานาชาตินั้นจะแตกต่างจากปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนู
   4.1 มีเพียงสหพันธ์เรือแคนูแห่งชาติเท่านั้นที่สามารถบรรจุการแข่งขันเข้าไว้ในปฏิทินการแข่งขันนานาชาติได้ และสมาชิกของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติเท่านั้นที่สามารถสมัครเข้าแข่งขันตามการแข่งขันที่ปรากฏในปฏิทินได้
     4.1.1 สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติเป็ นผู้จัดทําใบสมัครและตีพิมพ์ลงบนเว็บไซต์ของสหพันธ์นั่นเอง
     4.1.2 โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม ของปี ที่ผ่านมา ปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (เวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพและเวิลด์คัพ) ได้ถูกตีพิมพ์แล้ว และสิ้นสุดการสมัครไปเมื่อวันที่ 9 1 มีนาคม ของปี ที่ผ่านมา (2 เดือน ภายหลังการตีพิมพ์ปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ)


5. จํานวนผ้เข้าร่วมการแข่งขันขั่นตํ่ำ (Minimum Participation) [GR] ในการแข่งขันระดับนานาชาติจะต้องมีเรือเข้าแข่งขันอย่างน้อย 3 ลํา และจะต้องมาจาก 2 สหพันธ์เป็นอย่างตํ่า

คำศัพท์กีฬา

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 574,638 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 655,784 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 665,826 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 767,642 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 735,324 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 777,003 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 467,380 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 502,993 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม