สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยกลุ่มนักกอล์ฟอาชีพซึ่งนอกจากการแข่งขันกอล์ฟแล้ว ได้ยึดอาชีพในการสอนกอล์ฟด้วย ได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อสมาคมว่า “สมาคมครูกอล์ฟ”  โดยมีโปรชะลอ จุลกะ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯคนแรก (พ.ศ. 2511-2517)

กอล์ฟ
กอล์ฟ

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2532 สมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ขอจดทะเบียนตั้งสมาคมฯ โดยใช้ชื่อสมาคมว่า “สมาคมนักกอล์ฟอาชีพไทย”

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการติดตามและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม ได้ประชุมครั้งที่ 10/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 พิจารณาเห็นว่าการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมไม่ขัดต่อนโยบายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ขอให้ตัดคำว่า “ไทย” ออกจากชื่อสมาคม เนื่องจากขัดต่อมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 โดยให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมนักกอล์ฟอาชีพ”

ในปี พ.ศ. 2539 สมาคมฯ ได้ยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ต่อกองตำรวจสันติบาล โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย” เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2539

ในปี พ.ศ. 2544 สมาคมฯ ได้ทำหนังสือ เลขที่ สกอ 44/2544 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพและใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมสำเนาการประชุม ครั้งที่ 4/2544 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญในข้อการประชุมที่ 6.4 เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนสถานภาพของ “สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย” สรุปในเนื้อหามีใจความว่า ทางสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย มีมติเห็นด้วยกับการที่สมาคมกอล์ฟอาชีพไทยจะยกระดับการบริหารจัดการเป็นสมาคมฯที่ดำเนินการบริหารโดยตนเอง และขอใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” กับทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ในปี พ.ศ. 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพ มีความเหมะสมให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ได้

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ที่ กก.5107/720 เรื่องอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมแนบใบอนุญาตส่งมาให้ด้วย โดยในใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546  หลังจากนั้น สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกระเบียบข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนพร้อมเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย”

ในปี 2556 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้เพิ่มคำว่า “กีฬา” อยู่หน้าคำว่า สมาคมของทุกสมาคมกีฬา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ และเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ เป็น “สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย” โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2558

ปัจจุบัน มีนักกอล์ฟอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประมาณ 2,000 คน สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อการพัฒนาด้านการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสอบเพื่อรับนักกอล์ฟเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีการจัดอบรมและสอบภาคทฤษฎี เพื่อพัฒนานักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการฝึกสอนกอล์ฟ มีการส่งเสริมผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ แคดดี้อาชีพ  ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ และมุ่งพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มีนักกอล์ฟอาชีพที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สร้างผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างมากมาย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในองค์กรที่เป็นสมาชิกของ International Federation of PGA Tours เช่น Asian Tour,  Japan Tour, European Tour , PGA Tour  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคะแนนสะสมในการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการ นำชื่อเสียงของสมาคมฯ ชื่อเสียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย และชื่อเสียงของประเทศไทย สู่วงการกอล์ฟของโลก อย่างต่อเนื่อง- หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 594,789 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 676,149 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 685,617 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 787,190 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 759,783 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 813,177 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 483,139 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 517,708 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม