การเล่นนับหลุม และแบบนับแต้ม

กติกากอล์ฟ
กติกากอล์ฟ

ทำเครื่องหมายที่ลูก หากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนเอง ถือว่าเป็นลูกหาย (กฎข้อ๒๗ ลูกหาย หรือ ออกนอกเขต (โอบี)

ถ้าลูกมีสภาพไม่เหมาะที่จะเล่นต่อไป ขณะเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนลูกใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ (กฎข้อ๕-๓ ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่น)

นับจำนวนไม้กอล์ฟไม่ให้เกิน ๑๔ อัน (กฎข้อ๔-๔ จำนวนไม้มากที่สุด) 

ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเพื่อการเล็ง การวัดระยะ หรือวัดสภาพต่างๆ หรือสิ่งช่วยเสริมการจับกริฟ  (กฎข้อ๑๔-๓ เครื่องประดิษฐ์กลไก และอุปกรณ์แปลกปลอม)

อย่าขอคำแนะนำจากคนอื่น นอกจากผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ของตนเอง และอย่าให้คำแนะนำกับผู้อื่นนอกจากผู้เล่นในทีมของตนเอง (กฎข้อ๘-๑ คำแนะนำ)

ระหว่างเล่นในหลุมใดใด ให้ซ้อมสวิงลมได้แต่ซ้อมตีลูกไม่ได้ เมื่อเล่นจบหลุมแล้ว ระหว่างคอยตีที่แท่นทีหลุมต่อไป

 

ลำดับการเล่น

บนแท่นทีหลุมแรก การเล่นตามลำดับ ให้กำหนดโดยการแบ่งกลุ่ม หากไม่มีการแบ่งกลุ่มก็ใช้วิธีจับสลาก (กฎข้อ๑๐ การเล่นตามลำดับ)

การเล่นแบบนับหลุม ลูกที่อยู่ไกลหลุมมากกว่าได้เล่นก่อน ผู้ชนะหลุมได้ทีออฟที่หลุมต่อไปเป็นคนแรกหากไม่เล่นตามลำดับ ณ ที่ใดใดในสนามคู่ต่อสู้มีสิทธิขอให้ตีลูกที่เล่นผิดลำดับไปแล้ว ใหม่ก็ได้ (กฎข้อ๑๐-๒ ลำดับการเล่นในแบบนับแต้ม)

 

แท่นตั้งที่

ให้ทีออฟภายในบริเวณสองช่วงไม้กอล์ฟ วัดจากแนวตั้งหมุดทีไปด้านหลัง

การเล่นแบบนับหลุม ถ้าผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว ไม่มีการปรับโทษแต่คู่ต่อสู้มีสิทธิ์ขอให้ตีใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม หากผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว จะถูกปรับโทษสองแต้ม และต้องตีใหม่ที่ถูกต้อง (กฎข้อ๑๑-๔ แล่นจากนอกเขตแท่นที)

 

การเล่นลูก

เล่นตามสภาพที่ลูกตกอยู่ (กฎข้อ๑๓-๑) ห้ามไปแตะต้องยกเว้นเมื่อมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

เล่นตามสภาพที่ไปเจอลูก ห้ามปรับปรุงทำเลที่ลูกตกอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจสวิงไม้หรือหย่อน (ดรอป) ลูกหรือ เส้นทางเล่น หรือแนวเส้นทางเล่นต่อเนื่องเลยหลุมออกไปด้วยการงอ หรือหักสิ่งที่งอกติดอยู่กับพื้นเว้นแต่เข้าไปยืน หรือทำการสวิงตามปกติ ห้ามไปกดสิ่งใด (กฎข้อ๑๓-๒ ปรับปรุงทำเล หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง หรือเส้นทางเล่น) ห้ามสร้างพื้นที่ที่จะเข้าไปยีน (กฎข้อ๑๓-๓ สร้างพื้นที่การยืน)

ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคทราย หรือเขตอุปสรรคน้ำ อย่าจรดไม้ไปโดนพื้นในอุปสรรคทราย หรือน้ำในเขตอุปสรรคน้ำ ก่อนสวิงไม้ลงมา (กฎข้อ๑๓-๔ ลูกอยู่ในอุปสรรค)

ใช้ไม้ตีลูก อย่าดันหรือครูดลูก (กฎข้อ๑๔-๑ การตีลูกอย่างถูกวิธี หากไม้กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้งในการตีครั้งเดียวต้องนับแต้มตามจำนวนที่ไม้ไปกระทบลูก และบวกโทษปรับอีกหนึ่งแต้ม (กฎข้อ๑๔-๔ ตี กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง)

ถ้าเล่นลูกผิด (ยกเว้นในเขตอุปสรรค) จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและต้องกลับไปเล่นลูกที่ถูกต้องใหม่ (กฎข้อ๑๕-๒ และ ๑๕-๓ การเล่นลูกผิด)

 

กรีนพัตต์

ห้ามไปสัมผัสผิวกรีนบนเส้นทางพัตต์ นอกจากมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๖-๑ก การสัมผัสเส้นทางพัตต์) อนุญาตให้ซ่อมรอยลูกตกและรอยหลุมเก่าบนเส้นทางพัตต์ได้ แต่ห้ามซ่อมรอยรองเท้าตะปู จะซ่อมได้ก็ต่อเมื่อเล่นจบหลุมแล้วเท่านั้น (กฎข้อ๑๖-๑ค ซ่อมรอยหลุมเก่ารอยลูกตกและความเสียหายอื่น)

เมื่อลูกอยู่บนกรีน อนุญาตให้มาร์คและหยิบลูกขึ้นมาทำความสะอาดได้ แต่ต้องวางลูกไว้ที่เดิมเสมอ (กฎข้อ๑๖-๑ข การหยิบลูก)

ห้ามทดสอบผิวกรีนโดยการลูบ หรือกลิ้งลูก (กฎข้อ๑๖-๑ง การทดสอบผิวกรีน)

ถ้าเล่นลูกบนกรีนไปโดนเสาธง จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม และจะถูกปรับสองแต้มในการเล่นแบบนับแต้ม และให้เล่นต่อตามสภาพที่ลูกไปหยุดอยู่ (กฎข้อ๑๗-๓ ลูกโดนธง หรือผู้จับธง)

พัตต์จนลงหลุมเสมอ เว้นแต่เป็นการเล่นแบบนับหลุม คู่ต่อสู้อาจจะยอมให้โดยไม่ต้องพัตต์

(กฎข้อ๒-๔, ๓-๒, ๑๖-๒ การยอมให้นับแต้มต่อไป การไม่พัตต์ลูกจนลงหลุม ลูกห้อยอยู่ปากหลุม)

 

ลูกที่หยุดแล้วเคลื่อนที่ไป

หากลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ขอผู้เล่น (เว้นแต่มีกฎข้อบังคับอนุญาต) หรือถ้าลูกเคลื่อนที่ตอนเข้าไปจรด ให้เพิ่มโทษปรับหนึ่งแต้ม และนำลูกมาวางที่เดิม (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้  หรืออุปกรณ์)

ถ้าลูกเคลื่อนที่โดยผู้อื่น หรือลูกอื่น ให้นำลูกวางที่เติมโดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๑๘ ลูกเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

ลูกกำลังเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดลง

ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลงโดยผู้เล่นเอง ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม (กฎข้อ๑๙-๒ )  ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและเล่นต่อตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ (กฎข้อ๑๙-๒ ลูกกำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

หากลูกของผู้เล่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปแล้วเฉไป หรือหยุดลงโดยผู้อื่นให้เล่นต่อจากจุดที่ลูกหยุดอยู่ไม่มีการปรับโทษ ยกเว้น

(ก)  ในการเล่นแบบนับหลุม หากคู่ต่อสู้ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของเขาทำให้ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เฉไป ผู้เล่นอาจจะเล่นต่อจากสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือขอเล่นใหม่ก็ได้

(ข)  ในการเล่นแบบนับแต้ม เฉพาะบนกรีนพัตต์ หากลูกของผู้เล่นเฉไป ผู้เล่นจะต้องเล่นใหม่ที่เดิม (กฎข้อ๑๙ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

หากลูกของผู้เล่นเฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่นที่หยุดอยู่ก่อนแล้วให้เล่นลูกต่อไปจากจุดที่ลูกหยุดอยู่โดยถูกปรับโทษสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม ห้ามเล่นลูกบนกรีนพัตต์ไปโดนลูกอื่นแล้วจะโดนปรับโทษสองแต้ม (กฎข้อ๑๙-๕ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่น)

 

การหยิบลูก การหย่อน (ดรอป) ลูก  และการวางลูก

ถ้าหยิบลูกขึ้นเพื่อการวางลูก ต้องมาร์คตำแหน่งลูกก่อน (กฎข้อ๒๐-๑ การหยิบลูก)

วิธีการดรอปลูกให้ยืนตัวตรง เหยียดแขนระดับไหล่ และดรอปลูกลงพื้น ลูกที่ต้องดรอปในเขตอุปสรรค ต้องหยุดอยู่ในอุปสรรค (กฎข้อ๒๐-๒ก การดรอปลูกและการดรอปใหม่โดยใครและทำอย่างไร)

ถ้าลูกที่ดรอปโดนผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นต้องดรอปใหม่โดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๒๐-๒ก การดรอปลูกและการหย่อนใหม่โดยใคร และทำอย่างไร)

ถ้าลูกที่ดรอปลงไปกลิ้งเข้าไปในอุปสรรค หรือออกนอกเขตอุปสรรค หรือขึ้นไปบนกรีนพัตต์ออกไปบนกรีนพัตต์ ออกไปนอกเขตสนาม หรือกลิ้งกลับเข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดรอป อนุญาตให้ดรอปใหม่ได้โดยไม่เสียแต้ม (ในกรณีของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ สภาพพื้นผิดปกติ ลูกจม) หรือกลิ้งไปหยุดเกินกว่าสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามครั้งแรก หรือกลิ้งเข้าไปใกล้หลุมเกินกว่าตำแหน่งเดิม หรือจุดที่ใช้อ้างอิง (กฎข้อ๒๕-๑ค ลูกหายภายใต้สภาพที่ครอบคลุมโดยกฎข้อ๒๕-๑ หรือกฎข้อ๒๖-๑ ลูกในอุปสรรคน้ำ) ถ้าลูกที่ได้ดรอปใหม่กลิ้งเข้าไปในที่ดังกล่าวข้างต้น ให้วางลูก ณ จุดลูกกระทบพื้นตอนทำการดรอปใหม่ครั้งสุดท้าย (กฎข้อ๒๐-๒ค การดรอปลูก และการดรอปใหม่)

ถ้าทำเลของลูกที่จะต้องวางมีการเปลี่ยนแปลงไปให้วางในทำเลใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในหนึ่งช่วงไม่กอล์ฟโดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป ยกเว้นในอุปสรรคทราย ให้สร้างทำเลใหม่ให้มีสภาพเหมือนทำเลเดิม และวางลูกบนทำเลนั้น (กฎข้อ๒๐-๓ข ทำเลของลูกที่จะวาง หรือวางใหม่ถูกเปลี่ยนไป)

 

การรบกวน (Interference)

อนุญาตให้หยิบลูกขึ้นได้ห้ามทำความสะอาดลูกหากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นของผู้อื่น (กฎข้อ ๒๒ ลูกที่รบกวน หรือช่วยเหลือการเล่น)

ผู้เล่นอาจจะขอให้ผู้อื่นหยิบลูกขึ้นได้ หากลูกนั้นขวางทางการเล่นของผู้เล่น หรือช่วยในการเล่นของผู้อื่น (กฎข้อ ๒๒ ลูกที่รบกวน หรือช่วยเหลือการเล่น)

 

สิ่งร่วงหล่น (Loose Impediments)

สิ่งร่วงหล่นบนพื้นเป็นสิ่งของตามธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ใบไม้ ที่ไม่ติด หรืองอกฝังตรึงอยู่กับพื้น และไม่ติดอยู่กับลูก (กฎข้อ๒๓ สิ่งร่วงหล่น)

ผู้เล่นอาจจะหยิบ หรือปัดสิ่งร่วงหล่นออกได้ เว้นแต่กรณีที่สิ่งร่วงหล่น และลูกอยู่ในเขต หรือแตะอยู่กับอุปสรรคเดียวกัน (กฎข้อ๒๓-๑ สิ่งร่วงหล่น-การผ่อนปรน)

ถ้าผู้เล่นหยิบ หรือปัดสิ่งร่วงหล่นบนพื้นรอบๆ ลูกภายในช่วงหนึ่งไม้กอล์ฟ แล้วลูกเคลื่อนที่ ให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ยกเว้นในกรณีที่ลูกอยู่บนกรีนพัตต์ (กฎข้อ๑๘-๒ค ลูกเคลื่อนหลังจากการไปแตะต้องสิ่งร่วงหล่น)

 

สิ่งกีดขวาง (Obstructions)

สิ่งกีดขวาง คือ สิ่งที่ทำหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่สิ่งกำหนดขอบเขตสนาม เช่น รั้ว เสา และสิ่งสร้างขึ้นมาที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นอกเขตของสนาม ไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง (กฎข้อ๒๔ สิ่งกีดขวาง)

สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ณ ที่ใดอาจจะยกออกได้หากลูกเคลื่อนที่ ให้นำมาวางที่เดิม โดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๒๔-๑ สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้)

หากสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ เป็นอุปสรรคต่อการยืน หรือการสวิงอนุญาตให้ดรอปลูกภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ จากจุดผ่อนปรนที่สวิง ไม่ติดขัดด้านที่ใกล้ลูก และไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ ส่วนลูกที่อยู่ในอุปสรรคทรายก็ให้ดรอปลูกในอุปสรรคทราย และที่ลูกอยู่บนกรีนพัตต์ก็ให้วางลูกใกล้ตำแหน่งเดิมของลูก ส่วนสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างเส้นทางเล่นจะไม่ได้รับการผ่อนปรนใดใด เว้นแต่กรณีที่ลูกและสิ่งกีดขวางอยู่บนกรีนพัตต์ (กฎข้อ ๒๔-๒ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)

ถ้าลูกหายเข้าไปในสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (ยกเว้นในเขตอุปสรรคน้ำ) อนุญาตให้ใช้วิธีการผ่อนปรน เช่นเดียวกันตรงจุดที่ลูกเข้าไปในสิ่งกีดขวาง (กฎข้อ๒๔-๒ค สิ่งกีดขวาง-ลูกหาย)

 

สภาพพื้นผิดปกติ

ถ้าลูกไปตกอยู่ในแอ่งน้ำชั่วคราว เขตซ่อม หรือมูลสัตว์ หรือโพรงของสัตว์ขุดอยู่ อนุญาตให้ดรอปลูกโดยไม่ถูกปรับโทษในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟใกล้กับจุดผ่อนปรนมากที่สุด และไม่ใกล้หลุมเข้าไปเกินกว่าจุดเดิม ยกเว้น

(ก) ในเขตอุปสรรค ให้ดรอปลูกในเขตอุปสรรคใกล้กับตำแหน่งที่ได้รับการผ่อนปรน และไม่ใกล้กว่าจุดเดิม หรือยอมให้ปรับโทษหนึ่งแต้มเพื่อดรอปลูกไกลเท่าใดก็ได้ด้านหลังเขตอุปสรรค หรือ

(ข)บนกรีนพัตต์ ให้วางลูกใกล้กับตำแหน่งเดิมที่ได้รับการผ่อนปรนและไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม                        (กฎข้อ๒๕-๑ข สภาพพื้นผิดปกติและผิดกรีน-การผ่อนปรน)

ถ้าลูกหายเข้าไปในสภาพดังกล่าว (ยกเว้นลูกที่เข้าไปอยู่ในโพรงสัตว์ในเขตอุปสรรคน้ำ) ให้ดรอปโดยไม่เสียแต้มตรงบริเวณจุดตัดสุดท้ายที่ลูกหายเข้าไป (กฎข้อ๒๕-๑ค ลูกหายภายใต้สภาพครอบคลุม)

 

อุปสรรคน้ำ

เมื่อลูกตกลงในเขตอุปสรรคน้ำ (หลักเหลือง) ผู้เล่นอาจเลือกเล่นจากจุดที่ลูกตกอยู่ในเขตอุปสรรคน้ำโดยไม่โดนพื้นหรือแตะผิวน้ำ หรือถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม เพื่อดรอปลูกหลังเขตอุปสรรคน้ำในระยะไกลเท่าใดก็ได้โดยตรงเล็งให้จุดที่ดรอปนั้นอยู่ในแนวเดียวกับหลุมและจุดที่ลูกตัดขอบฝั่งไปตกน้ำ หรือกลับไปตีใหม่จากที่เดิม (กฎข้อ๒๖-๑ก, ข และ ๒๐-๕ ลูกในเขตอุปสรรคน้ำและการเล่นจากที่เดิม)

ส่วนอุปสรรคน้ำด้านข้าง (หลักแดง) ผู้เล่นอาจเลือกเล่นจากจุดที่ลูกตกอยู่ในเขตอุปสรรคน้ำ โดยไม่ให้โดนพื้น หรือผิวน้ำ หรือถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม เพื่อดรอปลูกภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ โดยเลือก

(ก) วัดจากขอบอุปสรรคน้ำด้านข้างที่ลูกตัดขอบฝั่งไปตกน้ำ หรือ

(ข)  วัดจากขอบอุปสรรคน้ำด้านข้าง ด้านฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางเท่ากัน (กฎข้อ๒๖-๑ค ทางเลือกเล่น)

 

ลูกหาย หรือออกนอกเขตสนาม (โอบี)

ถ้าคิดว่าลูกอาจจะหายนอกเขตอุปสรรคน้ำ หรือคิดว่าลูกโอบีให้แจ้งมาร์คเกอร์ขอเล่นลูกสำรองจากที่เดิมไปก่อนที่จะเดินไปหาลูกแรก หากพบลูกตกอยู่นอกเขตอุปสรรคน้ำ และ หรือไม่โอบี ให้แจ้งยกเลิกลูกสำรอง       (กฎข้อ๒๗-๒ ลูกสำรอง)

หากลูกหายนอกเขตอุปสรรคน้ำ หรือลูกโอบี เพิ่มโทษเข้าไปหนึ่งแต้มและเล่นลูกสำรองต่อไปหรือถ้าไม่ได้เล่นลูกสำรอง ก็ให้กลับไปตีใหม่จากที่เดิม (กฎข้อ๒๗-๑ ลูกหาย หรือลูกโอบี)

ถ้าเห็นว่าลูกที่อยู่นอกเขตอุปสรรคน้ำเป็นลูกที่เล่นต่อไปไม่ได้ให้ปรับโทษหนึ่งแต้ม แล้วจึง

ก) ดรอปลูกภายในสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดที่ลูกอยู่ไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม

ข) ดรอปลูกในแนวจุดที่ลูกตกไปสู่หลุมโดยถอยหลังไปไกลเท่าใดก็ได้ หรือ

ค) ตีใหม่จากที่เดิม หรือถ้าลูกเข้าไปอยู่ในอุปสรรคทราย ให้ทำตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) และถ้าเลือกข้อ (ก) (ข) จะต้องดรอปลูกในอุปสรรคทราย (กฎข้อ ๒๘ ลูกเล่นต่อไปไม่ได้)

 

มารยาท

อย่าเคลื่อนไหว พูดคุย หรือยืนใกล้ หรือยืนติดด้านหลังของผู้เล่นขณะที่ผู้เล่นกำลังตีลูก

อย่าเพิ่งตีจนกว่ากลุ่มหน้าเดินพ้นระยะตีของเราไปแล้ว

เล่นโดยไม่ชักช้า

เมื่อผู้เล่นในกลุ่มพัตต์เสร็จแล้ว ให้รีบลงจากกรีนพัตต์ทันที

ปล่อยกลุ่มที่เล่นเร็วกว่าผ่านไปก่อน

กลบรอยไดวอท เกลี่ยรอยเท้าและรอยไม้ในบ่อทรายทุกครั้ง

อย่าไปเหยียบเส้นทางพัตต์ของผู้อื่น

อย่าไปโยนหรือปล่อยไม้กอล์ฟตกลงบนกรีน

ใช้ความระมัดระวังในการปักเสาธงกลับที่เดิมให้ตรงหลุม

ช่วยรักษาสนามให้มีสภาพอย่างที่ท่านต้องการพบเห็น

 

การเตรียมตัวลงแข่งขัน

๑.      ก่อนกำหนดแข่งขัน นักกอล์ฟควรศึกษารายละเอียดและกติกาในการแข่งขันรวมทั้งกฎเฉพาะของสนามให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน

๒.    เตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม เช่น ที มาร์คเกอร์ ลูก แผ่นจดคะแนน ดินสอ ที่ซ่อมรอยลูกตก

๓.     ตรวจสอบจำนวนไม้ไม่ให้เกิน ๑๔ อัน

๔.     รายงานตนกับสตาร์ทเตอร์ ๑๐ นาที ก่อนเวลาแข่งขัน

๕.     แลกแผ่นจดคะแนนกับผู้เล่นอื่น และตรวจสอบแต้มต่อให้ถูกต้อง

๖.      ดูลำดับการเล่นว่าใครจะเล่นก่อนในหลุมแรกจากใบแบ่งกลุ่ม ส่วนหลุมต่อๆไปให้เริ่มจากผู้ที่ทำคะแนนต่ำที่สุดในกลุ่ม ระหว่างหลุมให้คนไกลกรีนกว่าเล่นก่อน ระวังอย่าตีลูกจนกว่ากลุ่มข้างหน้าจะพ้นระยะอันตราย

๗.     ตรวจสอบลูกกอล์ฟกับผู้แข่งขัน และทำเครื่องหมายลูกกอล์ฟเอาไว้

๘.     ถ้าลูก O.B. ให้รอคนอื่นตีก่อนแล้วจึงไปตีลูกใหม่

๙.      ถ้าหลุมไหนมีการ Call Hold ให้มาร์คลูกบนกรีนแล้วเรียกให้กลุ่มหลังตีได้

๑๐.  ถ้าต้องหยุดค้นหาลูกควรให้กลุ่มหลังผ่านไปก่อนและต้องไม่ใช้เวลาเกิน ๕ นาที

๑๑. การมาร์คลูกควรมาร์คจากด้านหลังของลูก

๑๒.      การเร่ลูกควรเล็งกับต้นไม้ใกล้ผิวกรีนแล้วต้องเร่กลับมาที่เดิมก่อนจะเล่นต่อ

๑๓. ห้ามตกแต่งรอยตะปูหรือกดหญ้าบนผิวกรีนที่จะพัตต์จนกว่าจะเล่นลูกของตนเสร็จ ส่วนรอยลูกตกควรซ่อม  ทุกครั้งที่พัตต์ และอย่าเหยียบบนเส้นทางพัตต์คนอื่น

๑๔. ห้ามทดสอบผิวกรีนด้วยการใช้มือลูบ หรือพัตเตอร์ครูด หรือกลิ้งลูก

๑๕. เมื่อเล่นเสร็จแต่ละหลุมให้จดคะแนนในแผ่นสกอร์การ์ดโดยจดคะแนนของเราไว้ช่องหลังสุด

๑๖.  เมื่อเล่นครบ ๑๘ หลุม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแต่ละหลุม ลงนามทั้งผู้เล่นและผู้จดให้เรียบร้อยก่อนส่งให้กรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคะแนนที่ถูกต้องแต่ละหลุมและไม่จำเป็นต้องรวมคะแนนเอง

๑๗. ถ้ามีข้อสงสัยในสิทธิ์ของตน นักกอล์ฟควรขอเล่นสองลูก เพื่อนำผลไปให้กรรมการแข่งขันตัดสิน

๑๘. ลูกสำรอง (provisional ball) หมายถึง ลูกที่ขอเล่นไปในกรณีที่สงสัยว่าลูกจะหาย หรือออกโอบี

ลูกที่สอง (Second ball) หมายถึง ลูกที่ขอเล่นไปในกรณีที่สงสัยในสิทธิ์ของตนว่าจะได้ดรอปฟรีหรือไม่

 - หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 594,783 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 676,144 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 685,612 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 787,187 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 759,773 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 813,167 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 483,133 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 517,704 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม